MR, OV en GMR

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudervereniging (OV) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OV is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OV.

De Medezeggenschapsraad 

Over beleidszaken en het onderwijs van de school

De MR is een wettelijk orgaan, dat zich uitsluitend bezighoudt met de beleidszaken en het onderwijs van de school. In de wet is vastgesteld bij welke zaken de MR instemmingsrecht heeft (bindend) en wanneer er adviesrecht bestaat (niet bindend).
In de praktijk wordt gesproken over alle organisatorische en onderwijskundige zaken waarmee de school te maken krijgt en heeft.

De MR moet onder andere instemmen met:

 • het schoolplan;
 • de schoolgids;
 • het formatieplan;
 • financieel beleid en planning (lumpsum).

Tevens is de MR betrokken bij sollicitaties en heeft de MR heeft inspraak in het schoolbeleid.

Vanuit de MR hebben twee leden (ouder en personeel) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Ambion. In de GMR komen zaken aan de orde die heel de stichting aangaan.

De samenstelling van de MR

De MR bestaat uit vier leden; twee teamleden en twee gekozen ouders. De zittingstermijn is drie jaar, zodat per jaar één ouder aftreedt. Ook de teamgeleding rouleert.

In de MR hebben zitting namens de ouders:

 • Ralph de Graaf
 • Er is nog een openstaande vacature voor schooljaar 23/24

Namens het team hebben zitting:

 • Annet Lenes
 • Tineke Vroege

Adviserend lid:

 • Tjenkje Haagsma
 • Stef Heeling

Oudervereniging

Hoe zijn wij georganiseerd?

De oudervereniging is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De ouderverreniging is wettelijk niet verplicht.
De OV-leden worden op de jaarlijkse algemene ouderavond gekozen. De zittingstermijn is drie jaar. Via een roulatiesysteem treden ieder jaar twee OR-leden af.
De OV vergadert ongeveer 7 x per jaar over de planning en uitvoering van allerlei activiteiten. Daarbij is ook een (wisselend) deel van het team aanwezig.
De sfeer is informeel en open; er zijn geen informatiebarrières.

Wat doen wij?

De OV is voor een school van wezenlijk belang, Zij ondersteunt het team bij het organiseren van veel verschillende activiteiten door het jaar: de koffie- en thee en ander lekkers bij al onze schoolactiviteiten; het mee organiseren en ondersteunen van de Sinterklaas- en Kersttijd, de laatste schooldag, de koningsspelen, de avond 4-daage, het inzamelen van oud papier, de Bag2school-actie en de schoolfoto's.

Wie vormen dit schooljaar de oudervereniging?

In onze oudervereniging hebben zitting:

 • Nynke Oenema (Voorzitter)
 • Nanny Cnossen (Penningmeester)
 • Arnold de Vries (Secretariaat)
 • Liesbeth de Vries
 • Margriet Witteveen
 • Shelby Keizer
 • Gerrie van der Sluis (namens het team)
 • Akko van den Bosch (namens het team)